Πρόσφατες Ερωτήσεις Τρέξιμο

Πρόσφατες Ερωτήσεις Τρέξιμο
Αξιολογήστε αυτήν την ανάρτηση
1 1
answerαπάντηση
start running αρχίζουν να προβάλλονταιi want to start running to lose weight and then to stay fit. Θέλω να αρχίσει να τρέχει για να χάσουν βάρος και στη συνέχεια να μείνετε σε φόρμα. i would like to run a race some day just to keep myself in shape, how do i get started Θα ήθελα να τρέξει έναν αγώνα μια μέρα μόνο για να διατηρήσει τον εαυτό μου σε φόρμα, πώς μπορώ να ξεκινήσω

asked 5 days ago ρώτησε5 μέρες πριν
1 1
answerαπάντηση
plantar fascitia πελματιαία fascitiaI have plantar fascitia and am looking for some barefoot running/ stretching exercises to strengthen the arch and the fascia area.Έχω πελματιαία fascitia και ψάχνω για κάποια ξυπόλυτος τρέχει / τεντώνοντας ασκήσεις για την ενίσχυση της αψίδας και η περιοχή περιτονία. Any help for me? Οποιαδήποτε βοήθεια για μένα;

asked 27 days agoζήτησε 27 ημέρες πριν
1 1
answerαπάντηση
Running programme Running πρόγραμμαHi, I am running a marathon Nov 7th and ran my first off road half marathon in 2hours a month ago. Γεια σου, είμαι λειτουργία ενός μαραθωνίου 7η Νοεμβρίου και έτρεξε μακριά μου μισό πρώτο του μαραθώνιο δρόμο σε 2 ώρες πριν από ένα μήνα. Do I build up again now for half marathon June6th, have a couple weeks slow time and then build for my ultimate goal, a fast first full marathon in Nov? Μπορώ να δημιουργήσω και πάλι σήμερα για μισό μαραθώνιο June6th, έχουν μερικές εβδομάδες αργό χρόνο και στη συνέχεια να οικοδομήσουν Απώτερος στόχος μου, μια γρήγορη πρώτη πλήρη μαραθώνιο τον Νοέμβριο; Or do I just gradually build for the full marathon? Ή κάνω ακριβώς σταδιακή ανάπτυξη για ολόκληρο το μαραθώνιο;

asked 50 days agoζήτησε 50 ημέρες πριν
1 1
answerαπάντηση
side cramps κράμπες πλευράhow do I prevent cramping in my sides? πώς μπορώ να αποτρέψω κράμπες στα πλευρά μου; I am a beginner runner.Είμαι ένας αρχάριος δρομέας. When I first started out I didn’t have a problem with cramping, but within the last … Όταν ξεκίνησα έξω δεν είχα κάποιο πρόβλημα με κράμπες, αλλά εντός της τελευταίας …

asked 2 months agoζήτησε από 2 μήνες πριν
1 1
answerαπάντηση
Are there exercises my son can do to help him run on his toes instead of flat footed? Οι ασκήσεις εκεί ο γιος μου να κάνω για να τον βοηθήσει να τρέξει στα πόδια του και όχι κατ ‘footed;My son is 10 and plays lots of sports. Ο γιος μου είναι 10 και παίζει πολλά σπορ. He will run on his toes at times, but usually he runs flat footed. Θα τρέχει σε εγρήγορση κατά καιρούς, αλλά συνήθως τρέχει επίπεδη footed. When he runs on his toes he runs very … Όταν τρέχει στα toe του, τρέχει πολύ …

asked 2 months agoζήτησε από 2 μήνες πριν
1 1
answerαπάντηση
why does my 13 year olds knees hurt when playing soccer γιατί μου 13 ετών γόνατα πειράξει όταν παίζει ποδόσφαιροMy 13 year old complains of her knees hurting while playing soccer,doing leg squats, or just jogging. 13 ετών μου διαμαρτύρεται για τα γόνατα πληγώνει ενώ παίζει ποδόσφαιρο, κάνουν καταλήψεις στα πόδια, ή απλώς τζόκινγκ.

asked 2 months agoζήτησε από 2 μήνες πριν
1 1
answerαπάντηση
Reservations about Running Κρατήσεις για ΤρέξιμοHi, I am thinking of going back to running after a lay-off of a few years, but in those few years everybody seems to have changed their thinking about … Γεια σας, σκέφτομαι να πάω πίσω σε λειτουργία μετά από μια απόλυση από μερικά χρόνια, αλλά σε εκείνες τις λίγες όλοι ετών φαίνεται να έχουν αλλάξει τη σκέψη τους για …

asked 3 months agoζήτησε από 3 μήνες πριν
1 1
answerαπάντηση
what clothes suit my apple shape body? τι ρούχα ταιριάζουν σε σχήμα μήλου σώμα μου;I’m very much an apple shape body because i have a big bust, avery big tummy and a large bum. Είμαι πάρα πολύ σε σχήμα μήλου σώμα, επειδή έχω μια μεγάλη αποτυχία, Avery μεγάλη κοιλιά και ένα μεγάλο αλήτης. i was wondering what kind of clothes would suit my big … Αναρωτιέμαι τι είδους ρούχα θα ταιριάζουν μεγάλη μου …

asked 3 months agoζήτησε από 3 μήνες πριν
1 1
answerαπάντηση
can u give me some tips on running fast u μπορεί να μου δώσει μερικές συμβουλές για το τρέχοντας γρήγοραi need tips for running fast or how can i inprove my runningΧρειάζομαι συμβουλές για το τρέξιμο γρήγορα ή πώς μπορώ εγώ inprove τρέχει μου

asked 4 months agoζήτησε από 4 μήνες πριν
1 1
answerαπάντηση
best training for a senior beginner runner καλύτερη εκπαίδευση για έναν αρχάριο δρομέα ανώτεροςI would like you to give me (or recommend)a training regimen for a beginning senior runner. Θα ήθελα να μου δώσετε (ή να προτείνουμε) ένα σχήμα κατάρτισης για αρχάριους ανώτερους δρομέας. I sm interested in participating in a 5K race in May. Θα τ.μ. που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια 5K αγώνα το Μάιο. I … Εγώ …

asked 5 months agoρώτησε 5 μήνες πριν